Εκτύπωση

Οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση τον Νοέμβριο του 2014, θα πρέπει να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω κλασικού ταχυδρομείου), στην Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (κα Ζυμβραγού Ελένη) το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην «Διαδικασία Συμμετοχής Φοιτητών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση».

Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ πριν την προετοιμασία των προαναφερόμενων δικαιολογητικών να υπάρξει άμεση επικοινωνία με τον Επ. Υπ. Λιοδάκη Γεώργιο για σχετική προέγκριση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βάσει απόφασης της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Απόφαση της 12-11-2014), οι φοιτητές που επιθυμούν, πλέον, να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε εργαστήρια-υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Κρήτης δεν θα έχουν δικαίωμα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αποσκοπεί ουσιαστικά στην προώθηση της απασχόλησης μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης και στην καλύτερη εποπτεία των φοιτητών εκ μέρους του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, η ανωτέρω απόφαση σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό χρηματοδοτούμενων θέσεων κρίνεται επιβεβλημένη.